Študentski svet

Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo UM

Študentski svet Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo UM (ŠS FGPA UM) je organ fakultete oziroma univerze in je določen z Zakonom o visokem šolstvu, Statutom Univerze in s Poslovnikom študentskega sveta. Je edini zastopnik mnenj in interesov vseh študentov fakultete v njenih organih, v kombinaciji in s sodelovanjem s skupnostjo študentov pa izvaja program interesnih dejavnosti študentov.

Študentski svet deluje “Od študentov za študente”, kar pomeni, da člani rešujejo problematiko, ki je povezana s študenti, se zavzemajo za dobrobit študentov in prispevajo k študentu prijaznejšemu in kvalitetnejšemu študiju

SESTAVA ŠTUDENTSKEGA SVETA

Študentski svet sestavljajo prodekan za študentska vprašanja, ki je hkrati predsednik Študentskega sveta, ter predstavniki posameznih letnikov, ki enakopravno zastopajo vse študente svojega letnika. Vsak letnik ima predsednika in člana, ki imata glasovno pravico, ter maksimalno še tri sočlane. Trenutno šteje Študentski svet 20 članov, ki so sledeči:

 • v. d. Prodekanje za študentska vprašanja: Nastja Belak
 • Predstavniki 1. letnika: Vid Korotaj, Rok Verboten, Nika Vrbek;
 • Predstavniki 2. letnika: Jan Hojnik, Ognjen Vuković;
 • Predstavniki 3. letnika: Špela Kok, Rebeka Radikovič, Maša Sraka;
 • Predstavniki 4. letnika: Manca Fale, Matic Reberčnik, Pia Mernik, Matic Bogolin, Tjaša Rošer;
 • Predstavniki 5. letnika: Nejc Hanžel, Klavdija Krajnc, Luka Muršec, Valentina Novak;
 • Predstavniki absolventov: Maruša Korpič Lesjak, Nina Štorgelj;

NALOGE ŠTUDENTSKEGA SVETA

Študentski svet dela na rednih, izrednih in korespondenčnih sejah, ki jih sklicuje in vodi prodekan za študentska vprašanja. Študentski svet na svojih sejah:

 • obravnava in daje mnenje o vseh splošnih, načelnih in posebnih vprašanjih visokošolske dejavnosti, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov;
 • daje mnenje o kandidatih za rektorja in dekana;
 • predlaga kandidate iz vrst študentov v delovna telesa organov fakultete in komisij fakultete;
 • se vključuje v procese in aktivnosti samoevalvacije fakultete;
 • podaja mnenja v postopku habilitacije.

Študentje lahko torej preko študentskega sveta tudi sodelujemo v organih univerze in fakultete, o posameznih zadevah podajamo svoje mnenje, predloge in pripombe, tako da je naš glas vedno in povsod prisoten. Študentski svet zaseda običajno enkrat mesečno.

PROJEKTI ŠTUDENTSKEGA SVETA

Poleg sodelovanja v organih fakultete ter podajanja in zagovarjanja študentskega mnenja Študentski svet pripravlja razne obštudijske aktivnosti za študente z namenom kakovostnega preživljanja obštudijskega časa in spodbujanja druženja med študenti. Med odmevnejše projekte spadajo:

 • Tečaji uporabnih programov v gradbeništvu za študente FG (Autocad, Archicad, Allplan, Revit, CInema, Photoshop);
 • Gradbenijada (srečanje študentov gradbeništva in podobnih strok s področja bivše Jugoslavije);
 • Ali je kaj trden most – mednarodno tekmovanje v gradnji mostov iz špagetov;
 • Tečaji tujih jezikov za študente FG UM;
 • Nagrade študentom FG UM za študijski uspeh;
 • Mednarodne ekskurzije na gradbišča (Zagreb, München, Dunaj, Innsbruck, Garmisch Partenkirchen);
 • Bowling tekmovanje študentov in profesorjev FG UM;
 • Prometnijada (srečanje študentov, profesorjev in diplomantov študijskega programa Prometno inženirstvo);
 • Humanitarna prireditev;
 • Tutorstvo.

Logotip Študentskega sveta FGPA UM