Objavljen je bil S K L E P o razpisu volitev za člane Akademskega zbora Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru iz vrst študentov!

Pravico kandidirati oziroma biti izvoljen na volitvah za člana Akademskega zbora Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru iz vrst študentov ima vsak študent, ki ima status študenta na Univerzi v Mariboru je vpisan v študijski program 1., 2. in 3. stopnje, ki ga izvaja Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru.

Kandidat vloži svojo kandidaturo na predpisanem obrazcu za kandidaturo, ki je priloga sklepa – Obrazec 1, ter obvezno priloži original potrdila o vpisu za študijsko leto 2017/2018. Kandidaturo je potrebno dostaviti najkasneje do 26.02.2018  do 12:00 ure (datum in ura dospetja) v zaprti kuverti v vložišče Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru, Smetanova ulica 17, 2000 Maribor, s pripisom: »Kandidatura za člana Akademskega zbora Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru iz vrst študentov – Ne odpiraj!«.

PRILOGE: